TRIATHLON ATTACK

Výzva pre tých, ktorí si chcú posúvať hranice!

Challenge for those who want to push the limits!


ActivePlanet pripravil v krásnej časti Slovenska v okolí Novohradu, Poľany a centrálnej časti Nízkych Tatier náročné športové podujatie. Účastníkov čaká mimoriadne náročná porcia kilometrov a prevýšenia v horskom teréne, kde najvyšší dosiahnutý bod je Chopok (vo výške 2000 m.n m.). Celkové prevýšenie cyklistickej a bežeckej trate je 4200 m.

* Zmena pre rok 2022: celkové prevýšenie 4400 m

ActivePlanet has prepared difficult sport event in a beautiful part of Slovakia around Novohrad, Poľana and the central part of the Low Tatras. The participants will overcome an extremely demanding portion of kilometers and elevations in mountainous terrain, where the highest reached point is Chopok (altitude of 2000 m above sea level). The total elevation of the cycling and running track is 4200 m.

* Change for 2022: total elevation gain 4400 m

 

Podujatie je náročné na fyzickú kondíciu. Je veľmi dobré aby pretekári mali skúsenosti z triatlonov (napr. Non-stop beh hrebeňom Nízkych Tatier, alebo triatlonou ako je Oravaman). Cyklistická časť sa ide v štandardnej premávke ale len približne 1 km sa ide po naozaj frekventovanej ceste za súčinnosti polície a usporiadateľov na križovatkách.

The event is demanding on physical condition. It is very good for competitors to have experiences with mountain running. The cycling part is in standard traffic, but only about 1 km is on a really busy road with the cooperation of the police and organizers at crossroads.

 

Veľmi radi medzi nami privítame dobrovoľníkov na pomoc pri značení a odznačovaní tratí alebo na občerstvovacích stanovištiach. Ozvite sa nám prosím na emailovú adresu v kontaktoch.

We will gladly welcome volunteers among us to help with marking, marking the tracks or at refreshment stations. Please contact us at the email address in your contacts.

 

PROPOZÍCIE

PROPOSITIONS

VIII. ročník štartuje   13.8.2022

The eight edition of the race starts on   August 13, 2022

 

Parametre jednotlivých disciplín:

TRIATHLON:

Plávanie - 2,1 km
Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m *Rok 2021 – zmena na 139 km a prevýšenie 3000 m
Trasa: Priehrada ( zmena pre rok 2022 z Ružiná na v.n. Luboreč ) - Tuhár - Budiná - pred Starou Hutou odbočka na Slatinské Lazy - Vígľaš - Dúbravy - Detva - Skliarovo - Hriňová - Lom nad Rimavicou - Čierny Balog - Brezno - Mýto pod Ďumbierom - Bystrá - Srdiečko
Občerstvovacie stanice: 40 km - voda, cca 65 km, 95 km a 130 km - voda a jedlo

Parameters of individual disciplines:

TRIATHLON:

Swimming - 2.1 km
Cycling - 125 km and elevation gain 2800 m - * Year 2022 - change to 139 km and elevation gain 3000 m
Route: Lake / change for 2021 from Ružiná to Luboreč / - Tuhár - Budiná - in front of Stará Huta turn to Slatinské Lazy - Vígľaš - Dúbravy - Detva - Skliarovo - Hriňová - Lom nad Rimavicou - Čierny Balog - Brezno - Mýto pod Ďumbierom – Bystrá - Srdiečko
Refreshment stations *: 40 km - water, approx. 65 km, 95 km and 130 km - water and food

Profil
Profil cyklistika Cycling profile
Stiahnuť GPX súbor
Stiahnuť GPX súbor - rok 2022


Beh - 23 km a prevýšenie 1400 m
Trasa: Srdiečko - Kosodrevina - Krížske sedlo - Chopok - Krúpová hoľa - Srdiečko
Občerstvovacie stanice: depo Srdiečko, Kosodrevina, Krížske sedlo, Kamenná chata pod Chopkom, Kosodrevina

Running - 23 km and elevation 1400 m
Route: Srdiečko - Kosodrevina - Krížske sedlo - Chopok - Krúpová hoľa - Srdiečko
Refreshment stations: Srdiečko, Kosodrevina, Krížske sedlo, Kamenná chata pod Chopkom, Kosodrevina

Profil
Profil beh Running profile
Stiahnuť GPX súbor


Prevýšenie celkom - 4200 m *Rok 2022 – 4400 m

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec s absolvovaním všetkých disciplín alebo ako súčasť trojčlenných štafiet, kde každý pretekár absolvuje jednu disciplínu.

Total elevation - 4200 m * Year 2022 - 4400 m

It is possible to register as an individual with completion of all disciplines or as a part of three-member relays - TEAM RACE, where each competitor completes one discipline.


DUATHLON:

Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m *Rok 2021 – zmena na 139 km a prevýšenie 3000 m
Trasa: zhodná s trasou pre TRIATHLON

Beh - 23 km a prevýšenie 1400 m
Trasa: zhodná s trasou pre TRIATHLON

Prevýšenie celkom - 4200 m *Rok 2022 – 4400 m

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec s absolvovaním oboch disciplín.

AQUABIKE ATTACK:

Plávanie - 2,1 km
Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m *Rok 2022 – zmena na 139 km a prevýšenie 3000 m
Trasa: zhodná s trasou pre TRIATHLON

SWIM ATTACK:

Parametre – 2,1 km

BIKE ATTACK:

Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m
*Rok 2022 – zmena na 139 km a prevýšenie 3000 m
Štartuje sa v 1 minútových intervaloch

Trasa: zhodná s trasou pre TRIATHLON alebo DUATHLON
Všetci účastníci, ktorí prejdú danú trasu budú automaticky zaradení do tejto kategórie – Triatlonisti, duatlonisti, štafetári a štartujúci len v BIKE Attack.
Pri cyklistickej časti je zakázané jazdenie v zákryte!

RUN ATTACK:

Parametre - 23 km a prevýšenie 1400 m

Všetci účastníci, ktorí prejdú danú trasu budú automaticky zaradení do tejto kategórie – Triatlonisti, duatlonisti, štafetári a štartujúci len v RUN Attack.


DUATHLON:

Cycling - 125 km and elevation gain 2800 m
* Year 2021 - change to 139 km and elevation gain of 3000 m

Route: identical to the route for TRIATHLON

Running - 23 km and elevation 1400 m
Route: identical to the route for TRIATHLON

Total elevation - 4200 m * Year 2022 - 4400 m

It is possible to apply as an individual with completion of both disciplines.

AQUABIKE ATTACK:

Swimming - 2,1 km
Cycling - 125 km and elevation gain 2800 m
* Year 2021 - change to 139 km and elevation gain of 3000 m

Route: identical to the route for TRIATHLON

SWIM ATTACK:

Swimming – 2,1 km

BIKE ATTACK:

Cycling - 125 km and elevation gain 2800 m
* Year 2022 - change to 139 km and elevation gain of 3000 m

Route: identical to the route for TRIATHLON or DUATHLON
A cyclist starting in the relay will automatically be included in this category.
It is forbidden to ride two in a row (behind the back of the other rider) during the cycling part.

RUN ATTACK:

Running - 23 km and elevation 1400 m
Route: identical to the route for TRIATHLON

 

Propozície, prihlasovací formulár ako aj ďalšie informácie nájdete na ActivePlanet 

Propositions, registration as well as other information can be found on ActivePlanet 

 

PRAVIDLÁ

RULES

 

Podujatie sa riadi štandardnými pravidlami, ktoré sú bežné na iných triatlonových podujatiach s určitými špecifickými zmenami platnými pre Triathlon Attack. Základom sú pravidlá v zmysle súťažného poriadku Slovenskej triatlonovej únie.

 

V plaveckej časti sú neoprény povolené ale neoprénové čiapky, rukavice a ponožky sú zakázané. V prípade veľmi vysokej teploty vody môžu byť neoprény zakázané. Použitie neoprénu sa upresní na večernej prezentácii a otvorení deň pred pretekom.

 

Pri cyklistickej časti je zakázané jazdenie v zákryte. Musí sa jazdiť jednotlivo v rozostupoch za dodržiavania štandardných triatlonových pravidiel. Jazdí sa bez obmedzenia premávky, preto je nutné dodržiavať pravidlá o prednosti v jazde, jazdiť len v pravom jazdnom pruhu a dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.
Jazda cyklistov v DUATHLONE v zákryte je povolená na prvých kilometroch - približne 10 km po križovatku pri Haliči.
Sú povolené sprievodné vozidlá ale pomoc v podobe občerstvenia a podobne bude možná iba zo stojaceho vozidla!

 

V bežeckej časti je povolené použitie bežeckých alebo skladacích palíc ale len v prípade ak si ich pretekár nesie od štartu až do cieľa.
Je povolený sprevádzajúci bežec a to na záverečnom úseku - Chopok - Srdiečko.

 

Čas štartu TRIATHLONU je o 6:00 jednotlivci a štafety. Čas štartu môže byť posunutý, presné informácie budú oznámené na otvorení podujatia.

 

Čas štartu DUATHLONU je cca o 6:30.

 

Časové limity pre TRIATHLON:
Plávanie + depo: 1:15 po štarte
Cyklistika + depo - Srdiečko: 8:15 po štarte
Beh - Chopok: 10:30 po štarte

 

Časové limity pre DUATHLON:
Cyklistika + depo - Srdiečko: 7:15 po štarte
Beh - Chopok: 9:30 po štarte

 

LIMIT na maximálny počet pretekárov:
prvých 300 pretekárov na konci cyklistickej časti (Srdiečko) bude pustených ďalej na bežeckú trať

 


Podujatie prebieha aj v národnom parku, preto je akékoľvek znečisťovanie prírody od použitého občerstvenia (ako sú obaly z gelov, tyčiniek a podobne) po celej trase preteku zakázané.

 


Podrobné a aktuálne pravidlá ako aj ďalšie informácie nájdete na ActivePlanet 
The event follows the standard rules that are common in other triathlon events with some specific changes applicable to Triathlon Attack. The basis is the rules in accordance with the competition rules of the Slovak Triathlon Union.

 

Neoprene suits are allowed in the swimming area, but neoprene gloves and socks are forbidden. In case of very high water temperature, neoprene can be prohibited. The use of neoprene will be specified at the evening presentation and opening the day before the race.

 

It is forbidden to ride in the „wind shadow“ behind back of next competitor during the cycling part. They must be ridden individually at standard intervals, following standard triathlon rules. It is driven without traffic restrictions, so it is necessary to follow the rules of priority in driving, drive only in the right side of road and follow the instructions of the police and organizers.
Cycling in DUATHLONE in the „wind shadow“ behind back of next competitor is allowed for the first kilometers - about 10 km to the crossroads behind Halic.
Accompanying vehicles are allowed, but assistance in the form of refreshments etc. will be possible only from a stationary vehicle!

 

In the running part, the use of running poles or folding sticks is allowed, but only if the competitor carries them from the start to the finish.
An accompanying runner is allowed on the final section - Chopok - Srdiečko.

 

The start time of TRIATHLON is at 6:00 am individuals and relays. The start time can be postponed, the exact information will be announced at the opening of the event.

 

The start time of DUATHLON is about 6:30.

 

Time limits for TRIATHLON:
Swimming + depot: 1:15 o'clock after the start
Cycling + depot - Srdiečko: 8:15 am after the start
Running - Chopok: 10:30 am after the start

 

Time limits for DUATHLON:
Cycling + depot – Srdiečko: 7:15 after the start
Running - Chopok: 9:30 after the start

 

LIMIT for maximum number of competitors:
the first 300 competitors at the end of the cycling part (Srdiečko) will be released on the running track

 

The event also takes place in the national park, so any pollution of nature from used snacks ( such as gel packs, sticks, etc.) is prohibited throughout the race route.

 

Detailed and up-to-date rules as well as further information can be found on ActivePlanet 

 

VÍŤAZI

WINNERS

Traťový rekord

Track record

Štandartná trať:

Standart route:


Filip Kristl, 7:43:29 (v roku 2019), Zuzana Dudášová, 9:08:14 (v roku 2016)

Predĺžená trať:

Extended route:


Juraj Laštík, 8:12:02 (v roku 2020), Rebeka Rizmanová, 9:26:37 (v roku 2020)

 

2021:
Jakub Meszáros 8:15:18, Zora Kohoutková - 11:35:26
Výsledková listina / Results  

2020:
Juraj Laštík 8:12:02, Rebeka Rizmanová - 9:26:37
Výsledková listina / Results  

2019:
Filip Kristl 7:43:29, Kristýna Skupieňová 10:13:31
Výsledková listina / Results  

2018:
Filip Kristl 7:21:37, Martina Jesenská 8:58:29
(Trať behu bola pre zlé počasie skrátená)
s Výsledková listina / Results  

2017:
Marek Ondrejka 8:29:25, Zuzana Dudášová 9:38:14
Výsledková listina / Results  

2016:
Ondrej Doletina 8:29:08, Zuzana Dudášová 9:08:14
Výsledková listina / Results  

2015:
Ondrej Doletina 8:09:48, Zuzana Páleníková 09:56:34
Výsledková listina / Results  

 

KONTAKT

CONTACT

V prípade otázok sa nám ozvite :-)

If you have any questions please contact us :-)

 

Active Planet, Skialp point
Mýto pod Ďumbierom 54,
976 44 Mýto pod Ďumbierom,
Slovakia

Telefón / Phone: +421 903 445 791

 

Active Planet, Outdoor centrum
29.augusta,
974 01 Banská Bystrica,
Slovakia

Telefón / Phone: +421 948 330 734

 

Email: office@activeplanet.sk

Katka

Katarína Belicová

Obdivovateľ hôr a všetkého pozitívneho čo sa v nich dá nájsť

Miro

Miroslav Leitner

Šport a hory - celoživotná vášeň